Pierwsza pomoc i KPP

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym każda osoba, która „…zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”.

Największą przeszkodą przy udzielania pierwszej pomocy jest strach. Uczucie strachu wynika najczęściej z nieposiadania wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowego postępowania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Uczestnicy kursów realizowanych przez CDZKM s.c. nabędą umiejętności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zaopatrywania ran, prawidłowego wzywania pomocy, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz postępowania w najczęściej występujących stanach zagrożenia życia - udarach, cukrzycy, omdleniach, urazach, porażeniach prądem, ukąszeniach, podtopieniach, zadławieniach, czy bólach w klatce piersiowej.

Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych jest realizatorem również specjalnie przygotowanych kursy dla pracowników placówek oświatowych, w których szczególny nacisk położony jest na udzielanie pomocy dzieciom.

CDZKM będąc ośrodkiem treningowym Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association) gwarantuje wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymanie certyfikatu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego – kursy BLS FA.


Czas publikacji:2011-04-14 20:35