Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kierownikiem merytorycznym kursu jest:
Antoni Urbanowicz - lekarz spec.anestezjologii i intensywnej terapii

Kurs ten przeznaczony jest dla osób z jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego: Państwowej

Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz innych jednostek ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Kurs trwa 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych. Organizowany jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Zajęcia praktyczne prowadzone są tak, aby na jednego instruktora przypadało nie więcej niż sześciu kursantów. Wysokiej klasy sprzęt szkoleniowy umożliwia realistyczną symulację wszystkich stanów zagrożenia życia oraz wykonywanie czynności ratujących życie.

Program kursu obejmuje następujące tematy:

• Organizacja ratownictwa medycznego- podstawy prawne

• Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

• Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu

• Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego,

badanie wstępne oraz szczegółowe, poszkodowany nieprzytomny

• Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)

• Defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji automatycznej i półautomatycznej

• Wstrząs,drgawki, cukrzyca, ostry zespół wieńcowy, udar mózgowy, zatrucia,podtopienie

• Urazy mechaniczne klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn, krwotoki,

• Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne

• Taktyka działań ratowniczych w zdarzeniu masowym i mnogim, segregacja wstępna

• Ewakuacja ze strefy zagrożenia

• Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy- sytuacje pozorowane

• Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu. Kursant po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymuje dyplom oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz staje się pełnoprawnym Ratownikiem. Program oraz regulamin kursu jest zgodny z zapisami Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

CDZKM jest ośrodkiem wpisanym do rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W 2008 roku w CDZKM była przeprowadzona kontrola Urzędu Wojewódzkiego, której celem była weryfikacja ośrodka pod kątem spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych do prowadzenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zarówno wykorzystywany sprzęt, jak również doświadczenie i umiejętności kadry instruktorskiej spełniły oczekiwania urzędników przeprowadzających kontrolę.

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta. CDZKM S.C. zapewnia wszystkim uczestnikom profesjonalne materiały szkoleniowe, a także sprzęt szkoleniowy i multimedialny niezbędny do realizacji kursu.


Czas publikacji:2011-04-15 12:28