Kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych

Czas trwania kursu - 64 godziny (8 dni) - zgodnie z programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych

Program kursu składa się z 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 40 godzin zajęć praktycznych
i 4 godzin przeznaczonych na egzamin sprawdzający.

Centrum Doskonalenia Zawodowego kadr Medycznych S.C. jest ośrodkiem akredytowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a kurs jest realizowany zgodnie z programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych.

Zakres tematyczny kursu:

•System ratownictwa medycznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
•Jednostki współpracujące z systemem oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa
•Podstawy prawne i zasady współdziałania z jednostkami współpracującymi z systemem
•Zasady i procedury przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
•Zasady zbierania wywiadu medycznego, system kodowania wezwań
•Wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej niezbędne do wykonywania zadań dyspozytora medycznego
•Zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z dziećmi, osobami o utrudnionym kontakcie,
•SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – zasady współpracy w dzień i w nocy
•Zasady korzystania ze środków łączności, zasady korespondencji radiotelefonicznej
•Zasady czytania i analiza map w pozycjonowaniu zdarzeń
•Zasady postępowania w przypadku zdarzeń masowych i katastrof
•Zadania i rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego
•Zasady koordynacji działań na szczeblu województwa i kraju
•Wsparcie psychologiczne dla dyspozytora medycznego.

Zajęcia praktyczne są zorganizowane tak, aby na jednego instruktora przypadało nie więcej niż 10 kursantów.

Wysokiej klasy sprzęt szkoleniowy (mobilna centrala telefoniczna, rejestrator rozmów) umożliwia pełną symulację oraz analizę skomplikowanych zdarzeń i sytuacji, z którymi może spotkać się dyspozytor w codziennej pracy zawodowej.

Materiały dydaktyczne w postaci map i scenariusze zdarzeń są przygotowane dla rejonów Polski, w których na co dzień kursanci wykonują obowiązki dyspozytora medycznego. Trenowane są procedury przyjmowania wezwań, udzielanie instruktarzu pierwszej pomocy przez telefon, dysponowania zespołami ratownictwa medycznego w tym lotniczymi jak i również aspekty współpracy-koordynacji ze wszystkimi służbami systemu ratownictwa medycznego oraz podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych.

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta. CDZKM S.C. zapewnia wszystkim uczestnikom profesjonalne materiały szkoleniowe, a także sprzęt szkoleniowy i multimedialny niezbędny do realizacji kursu.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje wpis do karty doskonalenia zawodowego oraz certyfikat ukończenia kursu.


Czas publikacji:2011-04-15 15:07