Warsztaty - wypadki masowe

Warsztaty szkoleniowe z zakresu postępowania w wypadkach masowych i katastrofach stanowią jedną z form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, które narzuca Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r.w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Program warsztatów skonstruowany jest w sposób umożliwiający wdrożenie nabytej wiedzy teoretycznej z poszczególnych modułów tematycznych na kolejnych ćwiczeniach praktycznych. Uczestnik nabywa umiejętności zachowania się oraz zasad postępowania w sytuacji wystąpienia zdarzeń masowych i katastrof.

Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystywany jest sprzęt do pozoracji, który umożliwia praktyczne podejście do tematu segregacji medycznej "TRIAGE" oraz kierowania akcją medycznych czynności ratunkowych oraz koordynacji. Warsztaty organizowane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Czas trwania warsztatów: 20 godzin (2dni)

Program warsztatów obejmuje:


1. Wykłady:

• Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisy wykonawcze (prawa i obowiązki ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu, doskonalenie zawodowe)

• Dysponowanie służb na miejsce zdarzenia

• Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

• Zasady współpracy ze Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi

• Kierowanie akcją medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia

• Przepływ informacji

• Zasady korespondencji radiotelefonicznej

• Koordynacja działań na szczeblu CPR, powiatu, województwa, kraju

• Współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Policją i innymi służbami

• Segregacja medyczna TRIAGE

• SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – dysponowanie oraz zasady współpracy

2. Ćwiczenia praktyczne:

• Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

• Kierowanie akcją medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia

• Segregacja medyczna TRIAGE

• Koordynacja działań na szczeblu CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego)

CDZKM S.C. zapewnia wszystkim uczestnikom profesjonalne materiały szkoleniowe, a także sprzęt szkoleniowy i multimedialny niezbędny do realizacji kursu.

Materiały dydaktyczne dla uczestników przekazywane są przed rozpoczęciem kursu!

Warsztaty kończą się egzaminem, po którego zaliczeniu uczestnik otrzymuje certyfikat oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego 20 pkt. edukacyjnych.


Czas publikacji:2012-01-02 13:56