Warsztaty - mcr u dorosłych

Warsztaty szkoleniowe z zakresu medycznych czynności ratunkowych u osób dorosłych stanowią jedną z form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, które narzuca Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Program warsztatów skonstruowany jest w sposób umożliwiający wdrożenie nabytej wiedzy teoretycznej z poszczególnych modułów tematycznych na kolejnych ćwiczeniach praktycznych. Uczestnik nabywa umiejętności zastosowania zaawansowanych algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia u osób dorosłych. Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt do symulacji, umożliwiający pozorację niezliczonej ilości stanów zagrożenia życia. Warsztaty organizowane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Czas trwania warsztatów: 20 godzin (2dni)

Program warsztatów obejmuje:


1. Wykłady:

• Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisy wykonawcze (prawa i obowiązki ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu, doskonalenie zawodowe)

• Rozpoznawanie rytmów

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa - VF/VT, Asystolia, PEA

• Farmakoterapia, zaburzenia rytmów- bradykardia

• Zaburzenia rytmów- częstoskurcze stabilne i niestabilne

• Ostre zespoły wieńcowe, sytuacje szczególne

2. Ćwiczenia praktyczne:

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – BLS AED

• Bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych

(worek samorozprężalny, rurki ustno i nosowo- gardłowe, wysunięcie żuchwy)

• Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych

(LMA- maska krtaniowa,LT – rurka krtaniowa, Combitube)

• Elektroterapia – defibrylacja, stymulacja, kardiowersja

• Intubacja dotchawicza

• Symulacje zdarzeń - VF/VT, asystolia, PEA, sytuacje specjalne

• Symulacje zdarzeń - bradykardia/częstoskurcze

CDZKM S.C. zapewnia wszystkim uczestnikom profesjonalne materiały szkoleniowe, a także sprzęt szkoleniowy i multimedialny niezbędny do realizacji kursu.

Materiały dydaktyczne dla uczestników przekazywane są przed rozpoczęciem kursu!

Warsztaty kończą się egzaminem, po którego zaliczeniu uczestnik otrzymuje certyfikat oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego 20 pkt. edukacyjnych.


Czas publikacji:2011-04-17 12:21