Warsztaty - mcr u dzieci

Warsztaty szkoleniowe z zakresu medycznych czynności ratunkowych u dzieci stanowią jedną z form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, które narzuca Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r.w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Program warsztatów skonstruowany jest w sposób umożliwiający wdrożenie nabytej wiedzy teoretycznej z poszczególnych modułów tematycznych na kolejnych ćwiczeniach praktycznych. Uczestnik nabywa umiejętności zastosowania zaawansowanych algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia u dzieci w każdej kategorii wiekowej. Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt do symulacji, umożliwiający pozorację niezliczonej ilości stanów zagrożenia życia.

Warsztaty organizowane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Czas trwania warsztatów: 20 godzin (2dni)

Program warsztatów obejmuje:

1. Wykłady:

• Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisy wykonawcze (prawa i obowiązki ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu, doskonalenie zawodowe)

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa - niemowlęta,dzieci BLS AED, szybka ocena wstępna

• Zabezpieczenie dróg oddechowych – wstępne i ostateczne

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodków

• Wstrząs – mechanizmy powstawania i leczenie

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa - VF/VT, Asystolia/PEA

• Farmakoterapia, zaburzenia rytmów- częstoskurcze stabilne i niestabilne, sytuacje szczególne

2. Ćwiczenia praktyczne:

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – BLS AED

• Bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych

(worek samorozprężalny, rurki ustno i nosowo- gardłowe, wysunięcie żuchwy)

• Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych

(LMA- maska krtaniowa,LT – rurka krtaniowa, Combitube)

• Intubacja dotchawicza

• Drogi podaży leków – dożylna i doszpikowa

• Elektroterapia – defibrylacja, stymulacja, kardiowersja

• Symulacje zdarzeń – VF/VT, PEA, Asystolia, sytuacje specjalne

CDZKM S.C. zapewnia wszystkim uczestnikom profesjonalne materiały szkoleniowe, a także sprzęt szkoleniowy i multimedialny niezbędny do realizacji kursu.

Materiały dydaktyczne dla uczestników przekazywane są przed rozpoczęciem kursu!

Warsztaty kończą się egzaminem, po którego zaliczeniu uczestnik otrzymuje certyfikat oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego 20 pkt. edukacyjnych.


Czas publikacji:2011-04-17 12:37