Regulamin

REGULAMIN serwisu CDZKM S.C.

Art. 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu www.cdzkm.pl zwanego dalej Serwisem. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego Serwis. Jeżeli niniejszy regulamin został Użytkownikowi udostępniony w wersji językowej innej niż polska, to Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tłumaczenie to ma charakter pomocniczy,
a zależność pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem określa regulamin w polskiej wersji językowej. Zapisy w polskiej wersji językowej mają charakter rozstrzygający.

Art. 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Organizator – podmiotem prowadzącym Serwis jest Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych S.C., ul. Kresowa 32, 71-770 Szczecin.

2. Użytkownik – osoba, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację utworzyła indywidualne imienne konto uzyskując dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

3. Serwis – portal internetowy figurujący pod adresem internetowym www.cdzkm.pl , poprzez który Organizator świadczy na rzecz Użytkowników usługi szkoleniowe.

4. Umowa świadczenia usług szkoleniowych – zawierana przez Użytkownika
z Organizatorem poprzez zaakceptowanie regulaminu oraz dokonanie rejestracji w Serwisie.

Art. 3

Przedmiot działalności Serwisu CDZKM S.C.

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zapisania się oraz uczestnictwa w szkoleniach i innych usługach edukacyjnych świadczonych przez Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych S.C. oraz dokonywania płatności za wybrane produkty.

2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, wszelkie znaki graficzne, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Żadna część jak
i całość materiałów zawartych w Serwisie nie może być powielana
i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób włącznie
z kopiowaniem i szeroko pojętą digitalizacją bez pisemnej zgody Organizatora.

Art. 4

Zobowiązania użytkowników

1. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania wyłącznie jednego konta w Serwisie
i nieudostępniania go osobom trzecim.

2. Zawierając umowę z Organizatorem, Użytkownik zobowiązuje się
w szczególności do:

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających
z zarejestrowanych wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Organizatora oraz innych osób;

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, a także utrudnianiu dostępu innym Użytkownikom;

c) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Organizatora, Użytkowników i innych osób, a także niewykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego przeznaczeniem i celem.

Art. 5

Uczestnictwo i ochrona danych osobowych

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Serwisu ani przyjąć warunków Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie osiągnął pełnoletniości i w związku z tym nie może zawrzeć
z Organizatorem wiążącej umowy lub jeżeli Użytkownik jest osobą, której zgodnie
z przepisami prawa polskiego lub innego kraju nie wolno korzystać z Serwisu, przez co należy rozumieć również kraj, którego Użytkownik jest mieszkańcem lub z którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

1. Rejestracja i korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest dobrowolne.

2. Elementem obligatoryjnym, pozwalającym na korzystaniu z usług Serwisu jest rejestracja Użytkownika.

3. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym wymaganych przez Organizatora danych osobowych. Nie podanie wymaganych danych jest jednoznaczne z brakiem możliwości korzystania
z Serwisu. W celu dokonania rejestracji konta istnieje konieczność zaakceptowania zapisów Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

b) dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania z usług Serwisu;

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem rzeczywistym.

5. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie
i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych S.C., ul. Kresowa 32, 71-770 Szczecin. Użytkownik ma prawo wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. Żądanie usunięcia danych pociąga za sobą likwidację konta.

6. Aktywacja konta Użytkownika zostanie dokonana w ciągu 24 godzin od momentu rejestracji, jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do nieaktywowania konta Użytkownika bez podania przyczyny.

7. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Organizatora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

8. Organizator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie
z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 5 ust. 5., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wiek. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Organizatora, może on odmówić rejestracji konta.

9. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości, co do zgodności
z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;

b) natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

10. Organizator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Art. 6

Zasady odpłatnego świadczenia usług

1. Płatny dostęp do Serwisu umożliwia korzystanie z treści, informacji oraz szkoleń niedostępnych przed wniesieniem opłaty.

2. Informacja o płatności, kwocie, terminie znajduje się przy wszystkich treściach oraz kursach, warsztatach, szkoleniach, seminariach oferowanych przez CDZKM S.C. Użytkownik korzystając z Serwisu może wykupić dostęp do kursu, warsztatów, szkolenia, seminarium które będzie realizowane w miejscu i czasie precyzyjnie wskazanym przez Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany miejsca organizacji kursu, warsztatów, szkolenia, seminarium, jednakże nie później niż na 3 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W takiej sytuacji Organizator dokona zwrotu opłaty poniesionej przez Użytkownika tytułem partycypacji w kursach, warsztatach, szkoleniach, seminariach.

4. Dostęp do szkoleń i treści płatnych możliwy jest dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

5. Wszelkie płatności dokonywane są za pomocą operatora usług płatniczych PayU S.A. Poznań ul. Marcelińska 90 oraz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. ("PayPal Europe"), 5. Kondygnacja, 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

6. W przypadku rezygnacji z opłaconego uprzednio kursu, warsztatów, szkolenia, seminarium Organizator dokonuje zwrotu opłaty wniesionej tytułem uczestnictwa Użytkownika w kursie, warsztatach, szkoleniu, seminarium wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja Użytkownika nastąpi nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu, warsztatów, szkolenia, seminarium.

Art. 7

Prawa Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

2. Każda ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

Umowa może zostać rozwiązania przez Organizatora w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Organizatora;

c) umieszczenia na stronie Użytkownika lub w ramach Serwisu treści, informacji mających w powszechnym odczuciu charakter obelżywy, treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje lub mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

3. W przypadku zablokowania konta Użytkownika i/lub rozwiązania umowy przez Organizatora, założenie nowego konta wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

Art. 8

Odpowiedzialność

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedozwoloną ingerencję Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z naruszeniem praw osób trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował treści naruszające te uprawnienia.

Art. 9

Reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika Organizatorowi na adres poczty elektronicznej biuro@cdzkm.pl.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą
z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu strony Użytkownika.

4. Organizator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne podmioty przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, Organizator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji, których podstawy wynikają z nieprawidłowego działania sieci Internet oraz przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

Art. 10

Przepisy końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.cdzkm.pl/regulamin.dhtml.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny, o czym Organizator poinformuje niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na łamach Serwisu. Publikacja jednolitego tekstu Regulaminu jest równoznaczna z dokonaniem zmiany w regulaminie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.